GalerijaServiravimas

Ban­ke­tai, fur­še­tai, ves­tu­vės, se­mi­na­rai ar kon­fe­ren­ci­jos ap­tar­nau­ja­mi kli­en­to tu­ri­mo­se ar nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se, gam­to­je, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se. Į Jū­sų pa­si­rink­tą vie­tą at­vyks­ta­me su vi­sa į­ran­ga, no­ri­mų spal­vų stal­tie­sė­mis, ser­ve­tė­lė­mis, in­dais, vie­to­je ga­mi­na­me švie­žią ir na­tū­ra­lų mais­tą, tie­kia­me gė­ri­mus.

 

Vieno kąsnio užkandžiai

Vie­na iš už­sa­ko­vų pa­si­ti­kė­ji­mą ir į­ver­ti­ni­mą pel­niu­sių nau­jo­vių - vie­no kąs­nio už­kan­džiai ir su­muš­ti­niai „ca­na­pe“, ku­rių a­sor­ti rin­ki­niai pa­puo­šia net iš­ran­kiau­sio sko­nio kli­en­tų šven­ti­nį sta­lą.

 

Tortai ir patiekalai

Šei­my­ni­nėms šven­tėms ga­mi­na­me Jū­sų pa­mėg­tus tra­di­ci­nius lie­tu­viš­ko sta­lo pa­tie­ka­lus: į­da­ry­tas žu­vis ir paukš­čius, kum­pius, kar­kas ar suk­ti­nius, mė­sos tor­tus ir ki­tus ska­nės­tus.